A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Share on facebook
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

ป้ายโฆษณา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีนอกสถานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ | พิมพ์ |

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีนอกที่ตั้ง

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

*********************************************************

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือของผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งอยู่บริเวณทางแยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 75 เลขที่ 197  หมู่ 8  ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน บนเนื้อที่ 291 ไร่ ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,411 คน ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน เป็นอาคาร 4 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประมาณ 9 กิโลเมตร จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่ามีพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือประมาณ 60,000 คน ส่วนใหญ่จบระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โอกาสจะศึกษาต่อของพนักงานค่อนข้างน้อยเนื่องจากในจังหวัดลำพูนไม่มีสถาบันอุดมศึกษาที่จะบริการด้านอุดมศึกษาได้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ

ดังนั้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นว่าควรเปิดศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำพูนโดยใช้สถานที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรีมีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานไม่แตกต่างจากการจัดในมหาวิทยาลัยธนบุรี

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
1.  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมาย
2.  เพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   โดยใช้เวลาศึกษาในวันหยุดและหลังเลิกงาน
3.  เพื่อขยายเครือข่ายการบริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้มากขึ้น
4.  เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.  เพื่อสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

*********************************************************

มหาวิทยาลัยธนบุรี  ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยทุกหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ตระหนักถึงภารกิจหลัก  ของการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ
1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย            :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญาและชื่อสาขา
ชื่อเต็มภาษาไทย            :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย             :  บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         :  B.B.A (Management)

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย            :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและชื่อสาขา
ชื่อเต็มภาษาไทย            :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย             :  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Business Administration (ฺBusiness Computer)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         :  B.B.A (Business computer)

 

2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

คณะบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย            :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Accountancy Program in Accounting

ชื่อปริญญาและชื่อสาขา
ชื่อเต็มภาษาไทย            : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย             :  บช.บ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         :  B. Acc.


Share
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack